:: เทศบาลตำบลบางนกแขวก ::

• พระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว •
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔

การปฏิบัติราชการนั้นนอกจากมุ่งกระทำเพื่อให้งานสำเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแล้วยังจะต้องกระทำด้วยสติรู้ตัว และ ปัญญารู้คิดว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้น หรือ กำจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่ แท้จริง และ ยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม


วังไกลกังวล
วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานแด่ ข้าราชการพลเรือนทั้งหลาย
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๔๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่เวบไซด์ :: เทศบาลตำบลบางนกแขวก ::